0
http://www.dailymotion.com/thanhhoi
Hãy xem Video:Con Trời 2014_ Son Of God_Part 1_(Thuyết minh)THD . Phim rất hay, kể lại về cuộc đời một con người, người thật, việc thật. Vậy mà đến bây giờ vẫn có người chưa chịu tin, mọi người hãy xem..."Phúc cho những ai chưa thấy mà tin, vì họ sẽ được ơn cứu chuộc". Đừng cứng lòng nữa hỡi bạn...
http://www.dailymotion.com/thanhhoi

PHƯỚC CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THẤY MÀ TIN

Giăng 20:24-31

“ Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy! ” (câu 29).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Thô-ma không tin Chúa Giê-xu đã sống lại? Chúa Giê-xu đã làm gì để giúp cho đức tin của ông? Ông xác nhận niềm tin của mình thế nào? Có bao giờ bạn nghi ngờ Chúa Giê-xu Phục Sinh không? Làm sao để bạn thắng sự nghi ngờ?

Trong vòng những môn đệ theo Chúa Giê-xu, có một môn đệ tính hay nghi ngờ nếu người ấy không thấy trực tiếp bằng mắt mình. Sự kiện Chúa Giê-xu sống lại và hiện ra cho các môn đệ xem thấy đã được nhiều người thuật lại cho môn đệ vắng mặt bữa hôm đó để môn đệ nầy cũng tin rằng Chúa Giê-xu đã thật sự sống lại. Thế nhưng môn đệ nầy vẫn không tin và ông trả lời với các bạn: “Nếu tôi không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu tôi không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu tôi không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì tôi không tin.” Có nhiều lúc chúng ta cũng giống như vậy, không tin những việc Chúa Giê-xu đã làm cho nhiều người khi nghe họ kể lại. Ngày nay, Chúa Giê-xu muốn chúng ta tin Ngài vẫn đang hiện diện và hành động trong thế gian nầy. Hễ ai lấy đức tin đến với Ngài và xin Ngài làm chủ đời sống mình thì người đó sẽ được Chúa Giê-xu biến đổi cuộc đời. Và qua cuộc đời được Chúa Giê-xu biến đổi đó, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đang hiện hữu giữa vòng chúng ta.

Khoảng tám ngày sau, Chúa Giê-xu lại hiện ra với các môn đệ và lần nầy có ông Thô-ma ở đó. Chúa Giê-xu đã gọi ông Thô-ma đến và bảo ông hãy đặt ngón tay vào bàn tay Chúa và vào sườn Ngài để xem có đúng như vậy không. Và Chúa Giê-xu dạy ông Thô-ma một bài học “chớ cứng lòng, song hãy tin,” Ngài muốn ông Thô-ma phải tin những gì mà các môn đệ kia thấy và thuật lại, không cần phải chính mình gặp trực tiếp rồi mới tin, nếu ông Thô-ma còn cứng lòng như vậy thì khó để rao giảng Phúc Âm cho người khác. Chính sự dạy dỗ của Chúa đã cảnh tỉnh ông Thô-ma và ông không dám đặt tay vào chỗ dấu đinh mà Chúa đã bị đóng. Ông đã nói: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi.” Ý của ông nói rằng lạy Chúa con đã tin rồi, con không dám nghi ngờ gì nữa. Xin Chúa tha tội cho con, Ngài là Chúa, là Chủ đời con. Sau khi ông Thô-ma nói xong, Chúa Giê-xu dạy chung cho tất cả môn đệ một bài học nữa “phước cho những người chưa thấy mà tin.” Ngài muốn các môn đệ và cả chúng ta ngày nay, phải tin những gì Chúa đã làm và sẽ làm với đức tin mạnh mẽ nơi Ngài.

Bạn còn nghi ngờ Chúa Giê-xu điều gì không? Nếu bạn còn nghi ngờ về những gì Chúa cho xảy ra trên đời sống của bạn thì bạn hãy xem lại. Bạn có đang yêu mến Chúa, tin cậy Chúa, kính sợ Chúa, và đi trong đường lối Ngài chưa?

Kính lạy Chúa Giê-xu Hằng Sống của con, xin Chúa giúp con tin cậy Chúa hoàn toàn, không hề nghi ngờ tình yêu của Ngài dành cho con.

Truyền thông THD

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top