0
Caritas Bầu ban Liên Kết ngày 03-03-2015
Caritas Bầu ban Liên Kết ngày 03-03-2015
Đọc thêm »

0
Thánh Lễ LCTX tại Giáo Xứ Ba Thôn - ngày 03-03-2015
Thánh Lễ LCTX tại Giáo Xứ Ba Thôn - ngày 03-03-2015

Đọc thêm »

0
Thánh Lễ LCTX mỗi thứ ba đầu tháng tại GX Ba Thôn
Thánh Lễ LCTX mỗi thứ ba đầu tháng tại GX Ba Thôn
Đọc thêm »

0
Giáo Xứ Ba Thôn chuẩn bị cho Đại Lễ Giáng Sinh 2014
Giáo Xứ Ba Thôn chuẩn bị cho Đại Lễ Giáng Sinh 2014
Đọc thêm »

0
Caritas Hạt Hóc Môn Họp tại GX Ba Thôn
Caritas Hạt Hóc Môn Họp tại GX Ba Thôn
Đọc thêm »

0
Chuyên Đề Giáo Dục Dự Phòng cho Giới Trẻ Công Giáo
Chuyên Đề Giáo Dục Dự Phòng cho Giới Trẻ Công Giáo

Caritas TGP Sài Gòn tổ chức Chuyên Đề Giáo Dục Dự Phòng cho Giới Trẻ tại Giáo Xứ Ba Thôn

Đọc thêm »

0
GX Ba Thôn Mừng Kính Lễ Thánh Gioan Baotixita
GX Ba Thôn Mừng Kính Lễ Thánh Gioan Baotixita

Gíáo Xứ Ba Thôn Mừng Kính Lễ Thánh Gioan Baotixita

Đọc thêm »
 
 
Top